Teacher Orientation - Module 9 - The Benefits of Professional Standards

ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ

ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕗᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ. ᐅᕝᕙ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕆᖕᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓄᑦ: ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓄᑦ: ᐱᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᐳᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0