Teacher Orientation - Module 9 - Organization of Standards

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔨᓕᒪᒃ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᑕᖐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᖁᓪᓗᒋᓪᓗ. ᐅᕝᕙ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐅᓂᒃᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᑕ: ᖃᔅᓯᐅᓂᖏᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᕙᒃᑐᑦ: ᐱᓕᕆᔨᒻᒪᕇᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᖏᑦ ᐊᔾᔨᒌᖃᑦᑕᙱᑦᑐᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0