Teacher Orientation - Module 3 - Onward and Upward: The Increasing Trajectory of Decolonization in the 2000s

2000 − ᖏᓐᓂ 2000 − ᖏᓐᓂ

2000 − ᖏᓐᓂ 2000 − ᖏᓐᓂ ᐊᑐᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒍ ᓇᖕᒥᓂᖅ−ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᐱᓇᔪᒍᑕᐅᔪᒥᒃ ᐋᔩᖃᑎᒌᓐᓂᖅ, 2000−ᖏᓐᓂ ᑕᑯᓚᐅᖅᑐᑦ ᐊᓯᔾᔨᕐᔪᐊᖅᑐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᓯᐊᓄᐊᖅᐸᓪᓕᐊᔪᓄᑦ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᐱᓪᓗᒍ ᐊᑐᕐᓂᑯᕕᓃᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂ ᐃᓂᖃᕈᓐᓃᕈᑎᖏᓪᓗ. ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᙵᔪᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0