Teacher Orientation - Module 20 - Fostering Interdependence and Collective Growth in Assessment

ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᑕᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ

ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᑕᑎᖃᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᓂᒃᑯᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖅ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᑕᐅᓐᓂᑯᓕᕆᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖕᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦ ᑕᑎᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᑲᔪᓯᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕈᓰᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᖏᓐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᐊᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᕗᖅ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕆᔭᒥᑎᒍᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᓪᓗ, ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓪᓗᓂ ᐃᓚᐅᓪᓚᕆᖕᓂᕐᒥᒃ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0