Teacher Orientation - Module 20 - Comprehensive Assessment Goals

ᐊᑕᖐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᐃᑦ

ᐊᑕᖐᑦᑎᐊᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᐃᑦ ᐃᓕᑕᐅᓐᓂᑯᓕᕆᓂᖅ ᐃᓕᓴᖅᓯᕗᖅ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᓱᑎᒃ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᐱᔨᑦᑎᕋᕐᓂᖓᓂᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᓂᕆᔭᐅᕙᒃᑐᒥ. ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑕᐅᔪᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᐊᕐᓗᓂ ᓈᒻᒪᒃᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓇᔭᖅᑐᓂᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔪᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0