Teacher Orientation - Module 20 - Authentic and Meaningful Assessment

ᐱᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ: ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒡᓗ

ᐱᓪᓚᕆᒃᑐᓂᒃ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ: ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓚᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒡᓗ ᐃᓕᑕᐅᓐᓂᑯᓕᕆᓂᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖕᒪᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐱᓪᓚᕆᖕᒥᒃ, ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔨᔪᓂᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᓴᙱᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᑎᑦᑎᐅᔮᕐᔪᒃᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᓪᓗ. ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0