Teacher Orientation - Module 19 - Space

ᐃᓂᒃᓴᖅ

ᐃᓂᒃᓴᖅ ᐃᓱᒪᒋᓕᕈᒃ ᐃᓂᐅᔪᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥᑦ, ᖃᔅᓯᒐᓚᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐱᔾᔪᑕᐅᓕᖃᑦᑕᖅᑐᑦ.  ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ, ᑕᑯᒃᓴᐅᓂᖓ ᐃᓂᐅᔪᖅ.  ᖃᐅᒪᕚ ᐊᒻᒪᓗ ᖁᕕᐊᓱᓐᓇᖅᐸ, ᐊᑭᓐᓇᐃᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓱᕈᓰᑦ ᐃᓕᑉᐸᓪᓕᐊᔭᖏᓐᓂᒃ? ᐊᒻᒪ ᓱᓕ, ᐋᖅᑭᓱᖅᓯᒪᓂᖏᑦ ᐃᓪᓗᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᖅᓯᒍᑎᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ. ᐃᓄᐃᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0