Teacher Orientation - Module 19 - Basic Needs

ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ

ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᑦ ᐊᐃᕝᕙᓚHᐋᒻ ᒪᔅᓚᐅᑉ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᑦ ᖁᑦᑎᒃᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᔪᒃᓯᓂᖏᓐᓂᒃ. ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᑲᓐᓂᖅᑐᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᖁᑦᓯᓂᖅᓴᒥᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᖏᓐᓂᕐᒥᑦ. ᐃᓗᓕᖏᓐᓂ ᓄᓇᕗᑦ, ᑖᓐᓇ ᖁᑦᑎᒃᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᓱᖏᐅᑎᔭᐅᓪᓗᓂ ᐱᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓗᐊᑕᖅᑕᖏᑦ, ᐱᔭᕆᐊᖃᓪᓗᐊᑕᖅᑐᓂ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0