Teacher Orientation - Module 18 - Learning Outcomes Checklists

ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᑦ

ᐃᓕᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᕆᔭᐅᔪᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᕙᓪᓕᐊᕙᒃᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᒃᓴᓪᓗᐊᑕᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔭᕇᖅᑐᓄᑦ ᐱᔭᕇᕈᑎᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᔪᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᑎᓪᓗᐊᑕᑦ ᐊᑐᓂ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᕇᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔾᔪᑏᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᐅᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐋᖅᑭᑦᓱᐃᔾᔪᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᑎᖅᑕᐅᓪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓂᒃ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0