Teacher Orientation - Module 18 - How to Book a Session

ᖃᓄᖅ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᒥᑦ

ᖃᓄᖅ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᓕᒃ: ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓃᑦ ᐃᓂᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᑐᓂᔭᐅᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᐳᑦ ᐃᓛᒃᑰᖅᑐᓄᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᒃᑲᓐᓂᕐᓂᕐᒥᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ. ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᒃᑲᓐᓃᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᒃᑲᓐᓃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᑉ ᐃᓱᐊ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0