Teacher Orientation - Module 18 - Connected North

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᒃ: ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᒃ: ᐱᐅᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐅᖓᓯᒃᑐᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒧᑦ ᐊᒃᑐᐊᔪᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᕗᑦ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑕᐅᔪᓐᓇᖅᓱᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓄᑦ ᐅᖓᓯᒋᔭᐅᔪᒦᑦᑐᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐊᑐᕐᓂᒃᑯᑦ ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᑦᑐᒥᒃ−ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᒪᕐᕈᐃᓕᖓᔪᒥᒃ “ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᒃᑯᑦ” ᑕᕐᕆᔭᐅᑎᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑦᑕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᒃ, ᑖᓐᓇ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0