Teacher Orientation - Module 17 - Individual Education Plan

ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑦ (IEP)

ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑦ (IEP) ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᐅᑦ (IEP) ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᖕᒥᔪᖅ ᑐᓂᓯᒪᑦᑎᐊᕐᓗᓂ ᐋᖅᑭᒃᓯᒪᓪᓗᓂ ᐱᖁᓪᓗᒍ ᓈᒻᒪᒃᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ, ᑕᐅᑐᓪᓗᐊᑕᕐᓗᑎᒃ ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᓴᙱᓂᖏᓐᓂ. ᓲᕐᓗ ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐱᔭᕆᐅᖅᓴᑎᑕᐅᓂᖅ ᐱᕙᒌᔭᐅᑦ, ᐃᓄᑑᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0