Teacher Orientation - Module 17 - Guide to Occupational Therapy

ᐃᑲᔫᑎ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ

ᐃᑲᔫᑎ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᐃᔨᑦ “ᑲᒪᔨ ᐃᖃᐃᓕᓴᐃᔨ, ᐃᖃᐃᓕᓴᐃᔨ, ᐅᖃᕆᐅᖅᓴᑎᑦᑎᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᔭᐅᕝᕕᒃᓴᓕᐅᖅᑕᐅᔪᑦ” ᐊᔾᔨᖕᖑᐊᖅ ᓴᓇᓯᒪᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓂᑦ ᐊᑐᕈᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖕᒧᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᐅᑎᓂᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐋᖅᑭᑦᓯᒪᔪᒥᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᓂᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᐃᓕᓴᖅᑐᓕᕆᔨᓂᑦ,

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0