Teacher Orientation - Module 16 - Who are the DEA/CSFN Members

ᑭᒃᑰᕙᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ/ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ?

ᑭᒃᑰᕙᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ/ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑐᓕᕆᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ? ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ/ᐅᐃᕖᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓅᕗᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓗᖕᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᑦ ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᑕᐅᑦᑐᐊᓂᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᐅᑯᐊ ᑕᒡᕙ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑑᓂᕆᔭᖏᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᓪᓗ:

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0