Teacher Orientation - Module 15 - Understanding Family Engagement

ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ

ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓚᐅᓂᖏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖕᓂᖃᖅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓚᒌᓂᑦᐃᓕᓴᐃᔨᓂᒃ, ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑎᐊᕈᓐᓇᖅᓯᖁᓪᓗᒋᑦ. ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᓪᓗᐊᑕᖅᑐᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᑦ, ᐸᖅᑭᔨᑦ, ᐃᓚᒌᑦ, ᓄᓇᓕᐅᔪᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕖᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᓂᖏᓐᓂ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0