Teacher Orientation - Module 15 - Preparation for Students

ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ

ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐱᕙᒌᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒪᔾᔪᑎᖏᑦ ᒪᓕᒡᓗᒋᑦ, ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒃᑯᑦ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒍᓯᕐᓂᒃ ᐃᓐᓇᕐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒡᓗ, ᐊᑐᓕᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᐱᒋᔭᐅᓂᖅᓴᐅᔪᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᐱᖅᑯᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓂᒃ.

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0