Teacher Orientation - Module 15 - Facilitating Family Involvement

ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ

ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓚᒌᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔩᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐃᓪᓗᕈᓯᕐᒥᑦ ᓱᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᑦ ᐊᕐᕌᒍᒻᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ, ᐱᓕᕆᐊᕆᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓂᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᓂᑦ. ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᓂᖏᑦ ᑕᖅᑭᑕᒫᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0