Teacher Orientation - Module 15 - Effective Forms of Family Engagement

ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ

ᐊᑑᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑐᑦ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐸᕐᓇᐅᑎᓕᐊᖑᓯᒪᔪᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᑐᑭᖃᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᒌᓂᑦ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᒪᔨᒋᔭᐅᔪᑦ ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᖁᓪᓗᒋᑦ ᕿᑐᕐᖓᖏᑦᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ. ᐅᓇ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᓚᒌᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑕᐅᔪᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑦᑎᒃᑐᒥᑦ ᐊᒻᒪ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0