Teacher Orientation - Module 14 - Supporting Literacy Instruction

ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᐃᑲᔪᖅᓱᕐᓗᒋᑦ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓇᓕᒧᒌᓕᖅᓯᒪᔪᖅ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑦ ᐆᒻᒪᕆᒃᑑᔪᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓰᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓐᓂᒃ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅᓴᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᖏᕐᕋᑦᑎᐊᖅᑐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ. ᐃᓕᑕᕆᐅᒪᓪᓗᒍ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓ ᐃᖏᕐᕋᐃᓐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᖐᔪᒥᒃ ᐅᖃᓕᒫᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ/ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ,

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0