Teacher Orientation - Module 13 - Student Accountability

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ: ᐊᐅᐸᖅᑐᖅ/ᐆᔭᐅᔭᖅ/ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓂᖏᑦ: ᐊᐅᐸᖅᑐᖅ/ᐆᔭᐅᔭᖅ/ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᒃᑕᔫᑦ ᐊᒃᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ, ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑕᒻᒪᖅᓯᒪᙱᓪᓗᑎᒃ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᔨᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᐸᒍᑎᖅᑳᖅᐸᒃᑐᓄᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᑲᒪᒋᓂᐊᕐᓗᒍ, ᐊᐅᐸᖅᑐᖅ/ᐆᔭᐅᔭᖅ/ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᕈᓐᓇᐅᑎᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ, ᐱᕕᖃᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᑲᐅᑎᒋᔪᓐᓇᕐᓗᑎᒃ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0