Teacher Orientation - Module 13 - Fire Safety

ᐃᑭᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ: ᐃᑭᓴᕋᐃᑦᑐᑦ ᐱᖁᑎᑦ

ᐃᑭᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ: ᐃᑭᓴᕋᐃᑦᑐᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᔪᒥᑦ, ᐃᑭᑎᑦᑎᑦᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᕗᖅ ᓴᐳᒻᒥᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᓅᓯᖏᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖏᓪᓗ. ᐃᑭᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᑭᓴᕋᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᖁᑎᓂᒃ, ᐱᓗᐊᖅᑐᒥᒃ ᑕᐃᒃᑯᐊ ᐊᑭᓐᓇᒦᑦᑐᑦ ᖁᓛᓂᓗ. ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐃᓂᖏᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0