Teacher Orientation - Module 13 - Fire Drill Procedures

ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔪᓯᖏᑦ: ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᓂᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ

ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔾᔪᓯᖏᑦ: ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒃᑯᑦ ᐊᓂᔭᕆᐊᖃᖅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᓪᓗᑎᒃ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕈᑕᐅᕙᒃᐳᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ ᐱᕙᒌᔭᖅᑎᑦᑐᒪᓪᓗᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᓪᓗ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖅᑕᖃᓕᖅᐸᑦ ᐊᓂᔭᕆᐊᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑕ ᐃᑭᑦᑐᖃᕐᓂᖓᓂ. ᑲᔪᓯᑎᑦᑎᑦᑎᐊᕐᓂᖅ ᐃᑭᑦᑐᖃᓕᕐᓂᖅᐸᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᔪᓯᐊᔾᔪᑕᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᐱᒻᒪᕆᐊᓘᕗᖅ ᓇᓗᙱᑦᑎᐊᕈᒪᓂᕐᒧᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᙱᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕᓗ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᑦᑎᐊᑦ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0