Teacher Orientation - Module 13 - Checklists

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᑦ (ᐃᓚᖓ 8)

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᑦ (ᐃᓚᖓ 8) ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᑦᑎᐊᕐᓇᖅᑐᒥᒃ ᐃᓕᑦᑎᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᓂᖅ ᐱᕐᔪᐊᖑᖕᒪᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᓂ. ᐃᓚᖓ 8 ᑕᕝᕙᓂ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᒪᒃᐱᖅᑐᒐᕐᒥ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᕗᖅ ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᖕᓂᒃ ᐱᔭᕇᖅᓯᒪᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐋᖅᑭᒃᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᑕᓯᐅᖅᓯᔾᔪᑕᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓕᓴᐃᔨᓄᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐊᕈᓯᕐᒥ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0