Teacher Orientation - Module 10 - Part 7

ᐃᓚᖓ 7 – ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᑦ: ᐱᐅᔪᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ

ᐃᓚᖓ 7 – ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᓪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᖏᑦ: ᐱᐅᔪᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᒻᒥᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᓚᖓ 7−ᒥ ᐱᓕᕆᓪᓗᐊᑕᕈᒪᕗᑦ ᐃᓚᐅᑦᑎᐊᖃᑦᑕᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᔪᖅ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᓄᓇᓖᓪᓗ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0