Teacher Orientation - Module 10 - Part 11

ᐃᓚᖓ 11 – ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ: ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓄᓪᓗ ᐱᐅᓯᑦ

ᐃᓚᖓ 11 – ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ: ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᑦ ᐋᖅᑭᐅᒪᑦᑎᐊᖅᑐᓄᓪᓗ ᐱᐅᓯᑦ ᐃᓚᖓ 11 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᔪᖅ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᒃ ᐱᔾᔪᑎᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᓂᓕᖕᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ, ᐃᓚᐅᓪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᑦ, ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᖃᖅᑕᖏᓪᓗ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᓂᖓ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0