Teacher Orientation - Module 10 - Part 10

ᐃᓚᖓ 10 – ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓪᓗ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖏᑦ

ᐃᓚᖓ 10 – ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᑎᓪᓗ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖏᑦ ᐃᓚᖓ 10 ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᐳᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᕐᕋᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᐅᑉ ᐅᓪᓗᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐋᖅᑭᒃᓯᔾᔪᑕᐅᕗᖅ ᐅᓪᓗᕐᓂᒃ ᖃᔅᓯᒧᐊᖅᐸᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓇᖅ ᐱᒋᐊᕐᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓂ ᐃᓱᓕᕝᕕᒋᓂᐊᖅᑕᖓᓂᓗ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0