Teacher Orientation - Module 10 - Part 1

ᐃᓚᖓ 1: ᑐᙵᕕᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᔪᑦ – ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ

ᐃᓚᖓ 1: ᑐᙵᕕᓪᓗᐊᑕᕆᔭᐅᔪᑦ – ᐋᖅᑭᒃᓱᐃᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᒃᐸᖕᓂᕐᒧᑦ ᐊᓐᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᓂᕐᒥ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᓯᐊᕐᓂᖅ: ᐃᓅᖃᑎᒥᒃ ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐃᓅᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᖅ, ᐊᒻᒪ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓂᖅ ᐃᓄᖕᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᑐᙵᓇᕐᓂᖅ: ᐱᐅᔪᒥᒃ ᐆᒻᒪᕆᖕᓂᖅ ᒪᑐᐃᙶᕐᓂᒃᑯᑦ, ᑐᙵᓇᕐᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔨᓯᒪᓂᒃᑯᓪᓗ

Read More »

Cart

Add a product in cart to see here!
0