ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ – ᑭᓱᑐᐃᓐᓇᓄᑦ

$65.00

Duration

3 Hours

Language

Inuktitut

Method of Delivery

Online (asynchronous fully self-directed learning)

What You Will Learn

Accredited & Customized Courses

Course Content

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᑉ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ:

  1. ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᑭᓱᓕᕆᔨᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓂᒃ ᑭᓱᓕᕆᔨᐅᕙᖕᓂᕆᔭᖏᓐᓂᒡᓗ ᑕᒪᐃᖕᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐱᔾᔪᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ
  2. ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᖃᓄᖅ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥᑦ
  3. ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᑖᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᐃᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᖑᒐᔪᑦᑐᑦ ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᕐᒥᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᕐᓂᕐᒥᓪᓗ ᐃᓕᑕᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐋᓐᓂᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓛᖑᒻᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ
  4. ᐃᓕᓴᕆᓗᒋᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑎᑦᑐᓐᓇᕐᒪᖔᑦ
  5. ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᓕᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓗ ᐊᑐᐊᒐᖏᓐᓂᒃ ᐃᓗᐊᓂᓗ ᐊᑐᐊᒐᐃᑦ
  6. ᑐᑭᓯᐅᒪᓂᖅ ᓱᓇᓂᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᓴᐳᔾᔨᔾᔪᑎᓂᑦ ᐱᖁᑎᓂᑦ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ
  7. ᖃᓄᖅ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕐᓄᑦ
  8. ᑭᓱᒃᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖃᖅᐱᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐅᓂᒃᑳᕈᓐᓇᖅᐱᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᖅ ᓴᖅᑭᑦᑎᓇᓱᒋᙱᒃᑯᕕᐅᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒥᒃ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑉᐱᐊᓵᕆᒃᐸᑕ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᒃᓴᖅ

ᑖᓐᓇ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᖅ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᐊᐱᖅᓲᑎᒥᒃ, ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᒐᒃᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᓯᓂᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᒡᓗ ᐱᔭᕇᖅᓯᓂᕐᒧᑦ.

Course Description

ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥ ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᖅᐳᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓗ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐊᒻᒪ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᒪᖔᖅᐱᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗᑦᑕᐅᖅ ᐃᔾᔪᐊᖅᓯᓗᑎᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓗᑎᓪᓗ ᐃᓕᖅᑯᓯᕆᔭᐅᔪᒥᒃ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᒃ, ᖃᓄᐃᑦᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐃᑦ.

$65.00

Related Courses

Testimonials

Positive Reviews From Our Clients

4.5
4.5/5

Cart

Add a product in cart to see here!
0