ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐊᕈᑏᑦ

$65.00

Duration

3 Hours

Language

Inuktitut

Method of Delivery

Online (asynchronous fully self-directed learning)

What You Will Learn

Accredited & Customized Courses

Course Content

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᐅᑉ ᐃᓗᓕᖏᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᐃᓚᖃᖅᐳᑦ:

  1. ᐃᓕᑦᑎᓂᖃᕐᓗᑎᑦ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᐃᓚᖏᓐᓂᒃ ᑐᑭᓯᓕᕐᓗᑎᓪᓗ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᔪᓯᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒋᐊᕐᓯᒪᔫᓂᖏᓐᓂᒃᓗ.
  2. ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᒌᓐᖏᓐᓂᖏᑦ
  3. ᕿᒥᕐᕈᓗᒋᓪᓗ ᖃᕆᓴᐅᔭᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᕆᓴᐅᔭᕋᓛᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑦᔨᐅᖏᓐᓂᖏᑦ ᐅᖃᓘᑎᕋᓛᑦ ᐊᐅᓚᑦᔪᓯᖏᑦ ᖃᕆᓴᐅᔭᐃᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᓐᓂᖏᓐᓂᒃ
  4. ᑐᑭᓯᓕᕐᓗᒋᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᕆᓴᐅᔭᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᐃᖏᕋᑦᔪᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓚᒃᓴᖏᑦ ᐃᑲᔪᕈᑕᐅᔪᐃᑦ
  5. ᐃᓕᑦᑎᓗᑎᓪᓗ ᐃᓗᐊᓂ ᑐᖁᕐᓱᐃᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓯᓚᑖᒍ ᑐᖁᕐᓱᐃᑦᔪᑎᓂᒃ
  6. ᑕᒪᕐᒥᒡᓗ ᑎᒃᑯᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᕐᓯᓂᕐᒥᒃ
  7. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᑎ ᐊᒻᒪ ᐊᔪᕈᓐᓃᕐᓗᒋᑦ ᑎᑎᖃᓂᒃ ᓇᕿᑦᑕᐃᓂᕐᒥᒃ (ᑎᑎᕋᕆᐅᕐᓴᓂᖅ) ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᑎᑦ

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᐊᐱᖁᑏᑦ
ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᑦ
ᑐᑦᓯᕋᕐᓂᖅ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᕐᒥᑦ ᐱᔭᕇᕐᓂᕐᒧᑦ

Course Description

ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔫᑉ ᐱᑦᔪᑎᖓ ᐃᓕᑦᑎᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᑐᕐᖓᕕᖓᓂ ᐊᒻᒪ ᓇᕿᑦᑕᐅᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ (ᑎᑎᕋᕈᓐᓇᕐᓃᑦ) ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓗᑎ. ᕿᒥᕐᕈᓂᐊᕐᑐᒍ ᐅᓄᕐᑐᓂᒃ ᑐᓐᖓᕕᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓱᒻᒥᐅᕈᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᖏᓐᓂᒃ − ᖃᐅᔨᒪᔭᒃᓴᕆᔭᐃᑦ ᐊᑐᓚᐅᕐᓯᒪᓪᓗᒍᓗ ᑭᓯᐊᓂ ᕿᒥᕐᕈᑦᑎᐊᕐᓂᐊᕐᖢᑎᒍ. ᐊᔪᕐᓇᖏᑦᑕᕌᖓᑦ, ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔪᖅ ᐆᒡᑑᑎᖃᕐᓂᐊᕐᑐᖅ ᒫᒻᓈ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᐊᑐᓕᕐᑕᖏᓐᓂᒃ. ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔪᒥᒃ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᓄᑖᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᐃᓐᑑᔅᓂᒃ ᕿᒥᕐᕈᓗᐊᕐᓂᐊᕐᑐᒍ − ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᕐᐳᑎ ᐊᑦᔨᒌᖃᑦᑕᖏᒻᒪᑕ ᐊᓯᖏᑦ/ᓄᑕᐅᖏᓐᓂᕐᓴᐃᓪᓗ.

ᕿᒥᕐᕈᑦᔮᖏᑕᕗᑦ ᒫᑭᓐᑖᔅ (Macs) ᖃᕆᑕᐅᔭᐃᑦ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᕐᓂᐅᔪᒥᒃ.

$65.00

Related Courses

Testimonials

Positive Reviews From Our Clients

4.5
4.5/5

Cart

Add a product in cart to see here!
0