ᑲᑎᖖᒐᔪᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᑦ (ᐃᓚᖓ 1)

$130.00

Accreditation Organization

Duration

14 Hours

Language

Inuktitut

Method of Delivery

Online (asynchronous fully self-directed learning)

What You Will Learn

Accredited & Customized Courses

Course Content

ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᔅᓴᓄᑦ ᑐᕌᒐᐃᑦ:

  1. ᐃᓕᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᑦ ᑭᓲᖕᒪᖔᑕ
  2. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓐᓇᕐᓂᕐᒥᑦ
  3. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᖅ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓄᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓄᑦ OH&S ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ
  4. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕆᐊᖁᔨᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔨᒧᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᑐᓕᖁᔨᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒧᑦ
  5. ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᓕᑕᖅᓯᒍᓐᓇᓂᕐᒥᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒥᓪᓗ (RAC) ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᑦ

 

Course Description

ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᖃᐅᔨᑎᑦᑎᔾᔪᑎᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕋᓱᖕᓂᖅ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᓗ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᓄᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ. ᑖᓐᓇ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᖅ ᕿᒥᕐᕈᔪᖅ ᑐᙵᕕᐅᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᙵᕕᓪᓗᐊᑕᐅᔪᓂᒃ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᕐᓂᒃ. ᐃᓚᖓ 1 ᑕᕝᕙᓂ ᐱᓕᒻᒪᒃᓴᓂᕐᒥ ᐃᓱᒫᓘᑎᓕᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓕᒫᓄᑦ, ᐃᓱᒪᒋᓇᒋᑦ ᓴᓇᕝᕕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᕐᓂ.

ᑕᕝᕙᓂ ᐃᓕᓐᓂᐊᒐᒃᓴᒥ ᐃᓕᑦᑎᓂᐊᖅᐳᑎᑦ:

  1. ᑐᑭᖃᖅᓂᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᖃᓄᐃᖖᒋᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓄᑦ
  2. ᑭᓱᑦ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᐃᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐃᓪᓗ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᓪᓗᑎᒃ OH&S−ᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖏᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ
  3. ᒪᓕᒐᐃᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖃᖅᑐᓄᑦ ᒪᓕᒐᓕᐅᖅᑎᓄᑦ

ᐃᓕᑦᑎᓂᐊᕆᕗᑎᑦᑕᐅᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᖃᓄᕐᓗ ᐊᒃᑐᖅᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᑎᒥᒥᒃ.

$130.00

Related Courses

Testimonials

Positive Reviews From Our Clients

4.5
4.5/5

Cart

Add a product in cart to see here!
0